Bài giảng điện tử môn hóa học: Sắt_1

Khi tham gia phản ứng, nguyên tử Fe có thể nhường 2e ở phân lớp 4s hoặc nhường thêm một số e ở phân lớp 3d chưa bảo hòa (thường là 1e).Sắt là một kim loại có độ hoạt động hóa học vào loại trung bình.-- Tiń h chât́ hoá hoc̣ cơ ban̉ cuả săt́ la ̀ tiń h khư ̉ va ̀
nguyên tư ̉ săt́ co ́ thê ̉ oxi hoá thaǹ h ion Fe+2 hoăc̣ Fe+3 tuỳ thuôc̣ chât́ oxi hoá đa ̃ tać duṇ g vơí săt́ ......

Từ khóa: tính chất của sắt, hóa học hữu cơ, chuỗi phản ứng hóa học, tài liệu môn hóa học, giáo án môn hóa học, sổ tay môn hóa học

ppt 30 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận