Bài giảng môn Tư tưởng - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN

Bắt nguồn từ HT về Đảng CS của M-A, trự c tiếp HT của Lênin về
Đảng kiểu mới của GCVS đưa ra từ đầu thế kỷ XX:
+ M-Ă quan tâm chủ yếu vấn đế thành lập Đảng CS ở những
nươć TBCN phát triển. Các ông đã có sự chỉ dẫn quý báu cho
quá trình tổ chức hoạt động của các Đảng CS, với nhiệm vụ là
lãnh đạo GCCN, quần chúng tiến hành CMVS, lật đổ chế độ
TBCN, tiến thẳng lên CNXH và CNCS  “Vô sản tất cả các nước
đoàn kết lại”
+ Lênin nghiên cứu vấn đề thành lập Đảng...
Đăng nhập để bình luận