Bài giảng: Những nguyện lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin (II)

• Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới một
hình thức cụ thể của một nghề nghiệp chuyên
môn nhất định
• Lao động trừu tượng: là lao động của người
sản xuất hàng hóa đã gạt bỏ hình thức biểu hiện
cụ thể của nó để quy về cái chung đồng nhất, đó
là sự tiêu phí sức lao động, tiêu hao sức cơ bắp,
thần kinh của con người

Từ khóa: Sản xuất hàng hoá, quy luật giá trị, kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường, kinh tế tự nhiên, tư tưởng Hồ Chí Minh

ppt 45 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:84 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận