Bải giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN

Bắt nguồn từ HT về Đảng CS của M-A, trự c tiếp HT của Lênin về
Đảng kiểu mới của GCVS đưa ra từ đầu thế kỷ XX:
+ M-Ă quan tâm chủ yếu vấn đế thành lập Đảng CS ở những nước
TBCN phát triển. Các ông đã có sự chỉ dẫn quý báu cho quá trình tổ
chưć hoạt động của các Đảng CS, với nhiệm vụ là lãnh đạo GCCN,
quần chúng tiến hành CMVS, lật đổ chế độ TBCN, tiến thẳng lên
CNXH và CNCS - “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”
+ Lênin nghiên cứu vấn đề thành...

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, tài liệu môn tư tưởng, ôn tập môn tư tưởng

ppt 67 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:95 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận