Bài tập: Chứng minh Cách mạng vô sản ở các nứoc thuộc địa có thể nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí
Minh đã trở thành người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam.
Mác - Angghen đã vạch ra con đường Cách mạng là giải phóng
giai cấp, đi đến giải phóng nhân loại.
Lênin đã bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác. Cống hiến lớn
của Lênin là nghiên cứu những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc,
phát hiện quy luật không đều của chủ nghĩa tư bản, ở đây cũng phải
nói thêm rằng: Lênin sinh ra và hoạt động chủ yếu ở nước Nga rộng
lớn, chủ nghĩa tư bản...

Từ khóa: tài liệu học đại học, tư tưởng hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, luận văn tư tưởng, cách mạng vô sản, vô sảnh chính quốc

doc 15 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:71 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận