Bài tập lớn môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin học phần II: Quan điểm của Mac Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền_Vận dụng về vấn đề nghiên cứu trên phân tích công ty TOYOTA

Theo chủ nghĩa Mác-Lênin , sau giai đo n c nh tranh t do thì ạ ạ ự chủ nghĩa tư
bản phát triển lên giai đoạn cao hơn là giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền
và tiếp đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Thực chất đây là những
lấc thang mới trong trong quá trình phát triển và điều chỉnh của chủ nghĩa tư
bản cả về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sau đây để hiểu thêm về
chủ nghĩa tư bản độc quyền, em xin trình bày về chủ nghĩa tư bản độc...
Đăng nhập để bình luận