Báo cáo: Đường Lối Xây Dựng Và Phát Triển Nền Văn Hóa

Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng
chí Tổng bí thư Trường Chinh dự thảo.
Đề ra ba nguyên tắc của nền văn hóa
mới:
Dân tộc hóa: chống lại mọi ảnh hưởng
nô dịch và thuộc địa khiến cho văn hoă
Việt Nam phát triển độc lập.
Đại chúng hóa: chống mọi chủ trương,
hành động làm cho văn hóa phản lại
hoặc xa rời quần chúng.
Khoa học hóa: chống lại tất cả những gì
làm cho văn hóa phản tiến bộ, trái khoa
học....

Từ khóa: Đề cương văn hóa Việt Nam, Dân tộc hóa, Đại chúng hóa, Khoa học hóa, văn hóa Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh

ppt 51 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận