Câu hỏi và trả lời triết học Mác-lenin

Các sự vật, hiện tượng, quá trình khác nhau trong thế giới tồn tại cô lập, tách
biệt nhau hay có liên hệ qua lại, ràng buộc lẫn nhau? Nếu có thì cơ sở nào đảm
bảo cho sự liên hệ qua lại, ràng buộc lẫn nhau đó? Quan điểm siêu hình cho rằng các sự vật, hiện tượng, quá trình khác nhau trong thế giới tồn tại cô lập, tách biệt nhau..
Đăng nhập để bình luận