Ch ương 4 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

“Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm
lăng thì tinh thần ấy (yêu nước) lại sôi nổi,
nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh
mẽ, to lớn (đoàn kết), nó lướt qua mọi sự
hiểm nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả
lũ bán nước và lũ cướp nước”
Đăng nhập để bình luận