Chương 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

- Lênin phát triển vấn đề dân tộc thành hệ thống lý luận toàn diện, gồm các nội dung sau:
Dân tộc là sản phẩm của quá trình phát
triển lâu dài của lịch sử, từ những cộng
đồng người: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc. Ở phương
Tây, dân tộc
xuất hiện khi
chủ nghĩa tư
bản được
xác lập. Ở phương Đông, dân tộc hình
thành trước khi chủ nghĩa tư
bản được xác lập, do tác động
của hoàn cảnh đặc thù, đặc
biệt là qúa trình dựng nước và
giữ nước thúc đẩy....
Đăng nhập để bình luận