Chương 4: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

Đây là cơ sở lý luận quan trọng nhất đối với quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Hồ Chí Minh đến với CN Mác-Lênin vì CN Mác-Lênin chỉ ra sự cần thiết & con đường tập hợp, đoàn kết các lực lượng CM để tự giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột

Từ khóa: bài giảng, tư tưởng hồ chí minh, đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, chủ nghĩa Mác - Lênin

ppt 54 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:179 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận