Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Đề tài 16:Vai trò của ĐCS Việt Nam. Đ 16.1
Lựa chọn
con đường
XD đường
lối, chiến
lược, sách
lược CM,
xác định
phương
pháp CM.
Đ 16.2
Tổ chức,
đoàn kết,
tập hợp lực
lượng CM
•Đoàn kết
trong nước
•Đoàn kết
quốc tế.
Đ 16.3
Vai trò tiên phong,
gương mẫu của
cán bộ, đảng viên
•Tiên phong về lý
luận và hành động
CM
•Khả năng thu hút
tập hợp quần
chúng.
Đê tài 17: Bản chất của Đảng Cộng Sản Việt nam.Đ 17.1: ĐCS Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân. Đ 17.2: ĐCS Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc...

Từ khóa: câu hỏi tư tưởng, tài liệu tư tưởng, ôn tập môn tư tưởng, môn tư tưởng hồ chí minh, đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh

ppt 17 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận