Chương1: nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

25/8/1883 Triều đình Nhà Nguyễn ký tại
Huế một “ Hiệp ước hoà bình” = thừa
nhận Pháp đặt quyền thống trị trên toàn
bộ đất nước Việt Nam ( Hình thức thuộc
địa và bảo hộ)

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, quan điểm của hồ chí minh, cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

ppt 36 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận