Công nghệ chuyển hoá khí thiên nhiên thành sản phẩm lỏng (GTL technology)

Trữ lượng khí thiên nhiên (2004) = 6300TCF (180TCM); • Khoảng 40% trữ lượng (2500TCF) hiện tại không khai thác được vì các lý do kỹ thuật và kinh tế (Nga, Qatar, Úc, ...) • R/P ratio: ~70 năm (của dầu thô là 35 năm) • Khí đồng hành : đốt bỏ hoặc bơm lại giếng dầu • Vận chuyển khó khăn • Giới hạn trong khả năng ứng dụng và thị trường

Từ khóa: sản phẩm lỏng, Công nghệ chuyển hoá khí thiên nhiên , bài giảng dầu khí, hóa học dầu khí, kỹ thuật hóa dầu, tài liệu dầu khí

pdf 51 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:15/11/2013 | Lượt xem:165 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận