ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết khoa học
bao gồm hệ thống các quan điểm do C. Mác và
Ph. Ăngghen sáng lập, V.I. Lênin phát triển trên
cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng của nhân
loại và tổng kết thực tiễn của thời đại; là thế giới
quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức
khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về
sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản và nhân dân
lao động khỏi áp bức bóc lột, xây dựng xã hội....
Đăng nhập để bình luận