Đề cương bài giảng triết học Mác-Lênin

Nho giáo xuất hiện vào khoảng thế kỷ VI trước công nguyên, dưới thời xuân thu, người sáng lập là Khổng Tử (551-479 trước CN). Đến thời Chiến Quốc, Nho giáo được Mạnh Tử và Tuân Tử hoàn thiện và phát triển theo hai xu hướng khác nhau: duy vật và duy tâm, trong đó dòng Nho giáo Khổng - Mạnh có ảnh hưởng rộng và lâu dài nhất trong lịch sử Trung Hoa và một số nước lân cận.

Từ khóa: triết học Nho Giáo, quan niêm nho giáo về con người, tiểu luận Chủ Nghĩa Mac Lenin, đề thi triết học, đề thi thử sau đại học, giáo trình cao đẳng,

doc 27 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:142 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận