Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH, đảng cộng sảnViệt Nam , lý luận của Đảng, đường lối chính trị, cách mạng giải phóng dân tộc.

doc 43 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:172 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận