Đề cương môn Tư Tửơng Hồ Chí Minh

Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức,
phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền...

Từ khóa: bài giảng môn tư tưởng, tư tưởng hồ chí minh, giáo trình môn tư tưởng, quá trình hình thành tư tưởng hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng

doc 43 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận