ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.

Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.

Từ khóa: Đề cương ôn thi, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mac-Lenin, đường lối cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh, ôn tập tư tưởng

doc 43 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:198 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận