Đề tài " Tư tưởng của Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân "

Ngay từ năm 1941, Hồ Chí Minh đã thiết kế một chế độ dân
chủ cộng hòa cho nước ta, đó là chương trình thực hiện mục
tiêu dân chủ, xác định rõ quyền và trách nhiệm của nhân dân
trước vận mệnh của nước nhà, gắn độc lập, tự do của tổ
quốc với quyền lợi của nhân dân. Dân chủ ở nước Việt Nam
mới được thể hiện và được đảm bảo trong đạo luật cơ bản
nhất là các bản hiến pháp do Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng và
được quốc hội thông qua. Hồ Chí Minh chú trọng đảm bảo
quyền lực...

Từ khóa: học thuyết kinh tế, Tư tưởng của Hồ Chí Minh, xây dựng nhà nước, quan điểm Hồ Chí Minh, dân chủ dân dân, chủ nghĩa xã hội,

ppt 36 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận