Đề thi kết thúc học phần -tư tưởng hồ chí minh

Câu 1: Nêu định nghĩa tư tưởng hồ chí minh theo quan điểm của Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề
cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách
mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa
Mác - Lênin và điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc...

Từ khóa: kinh tế chính trị học, tư tưởng hồ chí minh, chủ nghĩa xã hội, đề cương chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam

doc 45 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận