Giáo trình: Hóa Học Phân Tích

Các phản ứng hóa học dùng trong phân tích được gọi là phản ứng phân tích, tùy theo mục đích phân tích định tính hay định lượng mà phản ứng phân tích phải thỏa mãn những yêu cầu khác nhau. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, được đặc trưng bởi hằng số cân bằng K, là hằng số đối với mỗi phản ứng và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. mA + nB pC + qD (1.1)

Từ khóa: Giáo trình, hóa học phân tích, chuyên đề hóa học, định luật hóa học, phản ứng hóa học, phân tích định lượng, phân tích định tính

pdf 96 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận