GIÁO TRÌNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN

Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống các quan điểm và học thuyết”1 khoa học,
gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và
Ph.Ăngghen, do V.I.Lênin bảo vệ và phát triển.

Từ khóa: học thuyết giá trị, chủ nghĩa duy vật lịch sử, chủ nghĩa Mác- Lênin, cách mạng xã hội chủ nghĩa, tài liệu chính trị

doc 296 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận