Giáo trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ Đại hội Đảng lần thứ 2 (2/1951) Đảng ta đã khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của đường lối chính trị, tư tưởng, đạo đức,phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đối với Cách Mạng Việt Nam.
Đến Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991). Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tư tưởng Lenin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.

Từ khóa: kinh tế chính trị học, học thuyết kinh tế, học thuyết kinh tế, Giáo trình, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam

doc 30 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận