Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu tham khảo

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng)  Việt Nam là một quốc gia dân tộc tự chủ từ sớm. Nền độc lập, tự chủ của Việt Nam gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử.
Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, đánh sập thành trì chế độ phong kiến mục ruỗng của triều đình nhà Nguyễn, biến nước ta thành thuộc địa của Pháp, nhân dân Việt Nam bị sống trong kiếp đọa đày nô lệ.
Bắt đầu...

Từ khóa: giáo trình đại cương , Giáo trình tư tưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị, lý luận mac lenin, chủ nghĩa xã hội,

doc 136 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận