Học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguồn gốc, quá trình hình thành và
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
Xã hội Việt Nam thế kỷ 19 đầu TK 20
- Là một xã hội phong kiến, nông nghiệp
lạc hậu, trì trệ.
- Nhà Nguyễn thi hành chính sách bảo thủ,
phản động:
Tăng cường đàn áp, bóc lột ở bên trong,
bế quan toả cảng với bên ngoài;
Cự tuyệt mọi đề án cải cách, nên không
đủ sức bảo vệ Tổ quốc và bị Pháp xâm
lược....
Đăng nhập để bình luận