Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

Lý thuyết về liên kết hóa học là một trong những vấn đề trung tâm của hóa học hiện đại vì có biết
được bản chất tương tác giữa các tiểu phân, nghĩa là biết được liên kết hóa học tạo thành giữa các
tiểu phân trong tương tác thì mới hiểu được những vấn đề cơ bản của hóa học như: tính đa dạng
của vật chất, cơ chế tạo thành, thành phần, cấu tạo và khả năng phản ứng của chúng....

Từ khóa: tính chất hóa học, chuyên đề hóa học, chuỗi phản ứng hóa học, Liên kết hóa học, khoa học tự nhiên, hóa học, cấu tạo phân tử

doc 22 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận