Ngân hàng câu hỏi môn luật hành chính

Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước: Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành
chính, Trình bầy các điều kiện làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ, ý nghĩa của việc quy định thời hiệu trong sử phạt vi phạm hành chính.

Từ khóa: tài liệu học đại học, luật hành chính, ngân hàng câu hỏi, tài liệu thi luật hành chính, pháp luật đại cương, vi phạm hành chính

doc 47 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận