NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ Chí MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện
và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt
Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng XHCN;
là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển CNMLN vào điều kiện
cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ
thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con
người ....

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí minh, chủ nghĩa xã hội, nguồn gốc tư tưởng, quá trình hình thành, học tập tư tưởng, tinh hoa dân tộc

doc 84 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận