Ôn tập môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu hiện trước hết của dân là gốc là phải tin ở dân, gần
gũi dân, và biết dựa vào dân; Phải có ý thức rõ “dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái,
rất anh hùng”. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn biến đường lối chủ trương của Đảng
thành phong trào quần chúng, thành sức mạnh cách mạng thì Đảng phải có đường lối
đúng đắn; cán bộ đảng viên “phải liên lạc mật thiết với dân chúng, xa rời dân chúng là
cô độc. Cô độc thì nhất định thất bại”....
Đăng nhập để bình luận