Sách hướng dẫn giáo viên : HÓA PHÂN TÍCH

Môn học Hoá học phân tích là một trong những kiến thức cơ bản ban đầu trong các môn học liên quan đến việc phân tích các sản phẩm dầu khí.
Môn học này sẽ cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản của Ngành phân tích hóa học, từ đó học viên sẽ tự hình thành các kỹ năng sử dụng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm phân tích để có thể phân tích đƣợc
các chỉ tiêu trong sản phẩm của dầu khí ở phần cơ sở,cũng nhƣ vận dụng sáng tạo các...

Từ khóa: Ngành phân tích hóa học, bài giảng hóa phân tích, tài liệu hóa phân tích, giáo trình hóa phân tích, đề cương hóa phân tích, thí nghiệm hóa phân tích

pdf 161 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:233 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận