Tiểu luận "Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người” "

Tiểu luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đề tài: Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới.
Đăng nhập để bình luận