Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ Đảng viên

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bàn một cách sâu sắc, cô đọng, thấm thía về vấn đề đạo đức mà chính bản thân Người, trong suốt cuộc đời, đã thực hiện một cách mẫu mực những tư tưởng và khát vọng đạo đức do mình đặt ra.
Rất nhiều điều Bác nói về đạo đức đã qua hàng bốn, năm mươi năm hay...

Từ khóa: tiểu luận, đạo đức cách mạng, vai trò của đạo đức cách mạng, tư tưởng của bác về cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ Đảng viên

doc 28 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận