TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN (HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN)

Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, một mặt, chúng tôi căn cứ vào nội dung của
các cuốn giáo trình: Triết học Mác - Lênin của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc
gia các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, do nhà xut61 bản chính trị quốc gia phát hành năm 1999
Đăng nhập để bình luận