TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Tên ban đầu là Tài liệu tuyệt
đối bí mật.
•Bắt đầu viết vào tháng 5/1965,
tháng 5/1969 hoàn thành, mỗi
ngày từ 9 giờ đến 10 giờ sáng từ
ngày 10/5 đến ngày 20/5 hàng
năm để suy nghĩ và viết Di chúc.
•Ngày 9/9 năm 1969, Tài liệu
tuyệt đối bí mật với tên gọi là
“Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh” được công bố. Trong Di chúc của Người, cái làm
nên giá trị tinh thần lớn lao và mang ý
nghĩa cải tạo thực tiễn sâu sắc là
quan điểm vì con người và giải
phóng con người thấm đượm chủ
nghĩa nhân đạo cao cả, một triết lý
nhân...

Từ khóa: bài giảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội, đường lối cách mạng, đại đoàn kết, di chúc chủ tịch

ppt 44 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận