Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng
sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin
ở Việt Nam.
2. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí
Minh là độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của
tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng
tạo.
Đăng nhập để bình luận