Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương 1

Xã hội Việt Nam thế kỷ 19 đầu TK 20: Là một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, trì trệ. Nhà Nguyễn thi hành chính sách bảo thủ, phản động: Tăng cường đàn áp, bóc lột ở bên trong, bế quan toả cảng với bên ngoài;
Cự tuyệt mọi đề án cải cách, nên không đủ sức bảo vệ Tổ quốc và bị Pháp xâm lược.

Từ khóa: học thuyết kinh tế, tư tưởng hồ chí minh, vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc, công cuộc đổi mới, chủ nghĩa Mác Lênin

ppt 86 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận