Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 3

Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng CNXH. Cho nên thắng lợi của CNXH không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.Vì thế, “có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng CNXH và giải phóng loài người".

Từ khóa: đề cương triết học, tư tưởng hồ chí minh, vấn đề dân tộc, cách mạng giải phóng dân tộc, công cuộc đổi mới, chủ nghĩa Mác Lênin

ppt 30 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận