Vật lý nguyên tử hạt nhân

Vật lý nguyên tử và hạt nhân là học phần nằm trong chương trình đào tạo cho sinh viên
ngành vật lý của các trường Đại học Sư phạm. Học phần này gắn liền với những thành tựu rực
rỡ và ứng dụïng to lớn của ngành Vật lý nguyên tử và Hạt nhân đối với cuộc sống của con người,
đối với các lĩnh vực kinh tế và khoa học, kỹ thuật hiện đại khác.
Đăng nhập để bình luận