Bộ sưu tập bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh trong thế kỷ 20 được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam [1] , từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh,bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh,tài liệu tư tưởng Hồ Chí Minh,Đảng cộng sản Việt Nam

7 Tài Liệu | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:2302 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0

Đăng nhập để bình luận