Bài tập Vật lý nguyên tử và hạt nhân

Để phục vụ cho việc giảng dạy ngày càng đòi hỏi nâng cao chất lượng, cùng với việc
soạn thảo giáo trình vật lý nguyên tử và hạt nhân, cuốn bài tập này ra đời là rất cần thiết.
Cuốn bài tập vật lý nguyên tử và hạt nhân này được soạn thảo theo sát chương trình lý
thuyết. Nó gồm 2 phần: Phần Vật lý nguyên tử và phần vật lý hạt nhân. Mỗi phần gồm từ
3 đến 4 chương. Trong các chương có tóm tắt lý thuyết, giải bài tập mẫu và nhiều bài tập
tự giải....
Đăng nhập để bình luận