Cân bằng hóa học

Phản ứng thuân nghịch
Cân bằng hóa học
Sự chuyển dịch cân bằng hóa học. Nguyên lí Lechatelier
Phản ứng thuận nghịch là phản ứng đồng thời xảy ra theo hai chiều ngược nhau ở cùng điều kiện . Cân bằng hóa học là trạng thái của hỗ hợp các chất phản ứng khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

Từ khóa: phương pháp giải nhanh hóa học, phương pháp học môn hóa, tài liệu hóa học, sổ tay hóa học, bài tập hóa học , cân bằng hóa học

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận