Chủ nghĩa Mac- Lênin

Triết học: nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội, và tư duy; định hướng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. Kinh tế chính trị: Nghiên cứu những quy luật của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa....

Từ khóa: chủ nghĩa Mac- Lenin, giáo trình Mac-Lenin, thế giới quan, biện chứng duy vật, ý nghĩa phương pháp luận, duy vật lịch sử.

doc 172 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận