Cơ sở hóa học phóng xạ

Ứng dụng năng lương nguyên tử vào mục đích hòa bình, bao gồm cả phất triển điện hạt nhân, dường như là đòi hỏi tất yếu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đào tạo chuyên gia cho lĩnh vực khoa học này đã trở thành 1 nhiệm vụ cấp thiết không chỉ của viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, mà có của nhiều trường đại học và viện nghiên cứu khác. Vì vậy việc biên soạn lần đầu tiên tài liệu giảng dạy " Cơ sở hóa học phóng xạ" bằng tiếng Việt...
Đăng nhập để bình luận