ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG - ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3/2/1930. Đảng là đội tiên
phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động
và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và của dân tộc.
Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của
cách mạng Việt Nam.
Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương,
chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng
Việt Nam....

Từ khóa: tư tường hồ chí minh, tài liệu môn tư tưởng, giáo trình môn tư tưởng, bài giảng môn tư tưởng, lý luận chính trị, giai cấp công nhân

doc 101 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận