Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng hồ chí minh

Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Xã hội Việt Nam trước khi Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập, nền nông
nghiệp lạc hậu, trì trệ.
Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam (1858), xã hội Việt Nam bước sang
giai đoạn mới và trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Đầu thế kỷ XX, bối cảnh xã hội Việt Nam đặt dân tộc chống cả Triều lẫn Tây.

Từ khóa: chủ nghĩa duy vật biện chứng, tư tưởng hồ chí minh, chủ nghĩa mác lenin, lý luận chính trị, sự thay đổi về chất, phương thức sản xuất

doc 24 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:135 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận