Ebook Biết người (Tâm lý học áp dụng trong đời sống thực tiễn) - Phạm Cao Tùng (dịch)

Ebook có nội dung gồm 11 chương và được chia ra làm 3 phần: phần 1 cá tính của con người, phần 2 tâm lý động, phần 3 những áp dụng của tâm lý học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cần thiết đã được trình bày trong ebook này.
Đăng nhập để bình luận