Giáo trình Địa chất dầu khí: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh

Giáo trình địa chất dầu khí do nhà xuất bản đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh phát hành năm 2002 và được chia làm hai phần. Phần 1 của giáo trình gồm 5 chương đầu với nội dung tập trung đề cập các vấ đề địa chất dầu khí. Cụ thể, trong chương 1 trình bày về ý nghĩa chính trị - kinh tế của dầu khí trong nền kinh tế quốc dân. Chương 2 của giáo trình đề cập đến các khoáng sản cháy tự nhiên thuộc dãy dầu, chương 3 tập trung giải thích về khoáng sản cháy tự nhiên thuộc dãy dầu hidrocacbon tự nhiên. Chương 4 giải thích về các phức hệ chứa dầu khí mang tính khu vực và cuối cùng là chương 5 với nội dung đề cập đến các bồn chứa tự nhiên của dầu và khí.
Đăng nhập để bình luận