Giáo trình hóa học vô cơ - tập 3

Đây là bộ giáo trình về Hóarất đầy đủ và chi tiết, là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóaở trường ĐH, CĐ, là tài liệu tham khảo tốt đối với GV cũng như HSG Hóa học THPT. Tốc độ phản ứng hóa học được định nghĩa bằng biến thiên của số phân tử chất phản ứng trong đơn vị thể tích và đơn vị thời gian.
Đăng nhập để bình luận