Giáo trình Thực tập vật lý đại cương A1

Tài liệu tham khảo chuyên ngành vật lý - Thực tập vật lý đại cương A1. Vật lý là một môn khoa học thực nghiệm, hầu hết các định luật vật lý được thiết lập bằng con đường thực nghiệm. Mặt khác, những định luật được xây dựng từ lý thuyết thuần tuý chỉ có ý nghĩa khi đã được thực nghiệm kiểm nghiệm.
Đăng nhập để bình luận